OpiniePoprosil­iśmy Panią Anię o wyko­nanie pro­jektu ulotki dla naszego ser­wisu kom­put­erowego. Nie było to zapewne najłatwiejsze zadanie, gdyż nie mieliśmy spre­cy­zowanej wizji, ter­min był bardzo krótki, a pro­jekt musiał zostać zaak­cep­towany przez trzy osoby o zupełnie odmi­en­nych gus­tach. Efekty pracy Pani Ani prze­rosły nasze najśmiel­sze oczeki­wa­nia. Przy­go­towany pro­jekt od razu przy­padł wszys­tkim do gustu. Ide­al­nie odd­awał specy­ficzny charak­ter branży i jed­nocześnie naw­iązy­wał wiz­ual­nie do naszej strony inter­ne­towej. Pani Ania dała się poz­nać jako osoba kreaty­wna i pełna pro­fesjon­al­izmu. Do swo­jej pracy pod­chodzi z pasją i pełnym zaan­gażowaniem. Do dzisiaj bardzo miło wspom­i­namy współpracę z Panią Anią i na pewno zwrócimy się do niej przy okazji kole­jnych projektów.

Joanna Sowa
firma QVERTECH
www​.qvertech​.eu
e-​mail: serwis@​qvertech.​eu
Powierzyłem Pani Annie Antonow­icz coś w rodzaju Mis­sion Impos­si­ble: stworze­nie loga dla wielotem­aty­cznego blogu o specy­ficznym kli­ma­cie. I jeszcze zanim dostałem pakiet propozy­cji, już wiedzi­ałem, że to się dobrze skończy. Nigdy nie zrozu­miem, jak to możliwe, żeby w jed­nym sym­bolu zawrzeć i atmos­ferę miejsca, i osobowość blogera. A jed­nak. Dostałem logo, którego z satys­fakcją i przy­jem­noś­cią będę uży­wał przez lata. Od początku do końca naszej krótkiej współpracy byłem trak­towany z uśmiechem, życ­zli­woś­cią i uwagą. Czułem się najważniejszym klien­tem, któremu ktoś poświęca swoje pełné zaan­gażowanie. Z pewnoś­cią nieje­den raz sko­rzys­tam jeszcze z tal­en­tów Ani, bo wiem, że lep­iej trafić nie mogłem. Pole­cam z pełnym przekonaniem.

Marek Tren­kler www​.wkurzanie​.pl
O wyso­kich umiejęt­noś­ci­ach Pani Anny Antonow­icz miałam okazję przekonać się pod­czas współpracy nad pro­jek­tem graficznym do mojej strony www. Na początku miałam wiele wyobrażeń i pomysłów, zwłaszcza związanych z kolorystyka strony. Dzięki doświad­cze­niu Pani Ani, umiejęt­noś­ciom i pro­fesjon­al­nemu pode­jś­ciu do tem­atu, mogłam skon­fron­tować moje liczne idee z rzeczy­wis­toś­cią. Od samego początku Pani Ania była wulka­nem pomysłów, co mi bardzo odpowiadało :) Również niemal błyskaw­icznie wyczuwała jakie mam oczeki­wa­nia co do este­tyki, kom­pozy­cji i budowy strony i kon­sek­went­nie pod­suwała mi nowe, ciekawe rozwiąza­nia graficzne. W efek­cie koń­cowym pow­stała bar­wna, aczkol­wiek prze­jrzysta stronka, która aktu­al­nie w pełni odpowiada moim potrze­bom. Pole­cam Panią Annę Antonow­icz wszys­tkim tym, którzy planują założyć ciekawa wiz­ual­nie, funkcjon­alna i prak­ty­czna w obsłudze stronę inter­ne­towa. A wszys­tko w milej i przy­jem­nej atmos­ferze. Dziękuję serdecznie Pani Aniu :)

Izabela Haber­berger izabela-​haberberger@​wp.​pl
Kiedy rozpoczy­nałam współpracę z Anną wiedzi­ałam czego chcę, ale zupełnie nie wiedzi­ałam jak to wszys­tko co się dzieje w mojej wyobraźni spre­cy­zować. Dzięki wielkiemu tal­en­towi, cier­pli­wości i wyjątkowej umiejęt­ności słucha­nia Ani efekty jej pracy mogę podzi­wiać z zach­wytem ponieważ przeszły moje najśmiel­sze oczeki­wa­nia! Dziękuję serdecznie i polecam!

Agnieszka Antul­ska pensyonarka@​gmail.​com
Pragnę niniejszym wyrazić wielkie uznanie i satys­fakcję ze współpracy z Panią Anną Antonow­icz przy okazji real­iza­cji pro­jek­tów okładki dla naszych płyt. Real­iza­cja ta nace­chowana była dużym pro­fesjon­al­izmem i sprawnoś­cią przy dość obciąża­ją­cych ramach cza­sowych. Współpraca z Panią Anną prze­b­ie­gała bez prob­lemów i bez żad­nej zwłoki.

Tomasz Kochaniec Prezes Zarządu Blu-​Audio sp. z o.o.

BLUAUDIO Sp. z o.o.
Tomasz Kochaniec
www​.blu​-audio​.pl
tel:+48 609305778
W trak­cie sesji zdję­ciowej z Anią poczułem się jak prawdziwy model. To było dla mnie coś nowego i przy­jem­nego. Ania ma niewycz­er­pane pomysły oraz wysokie umiejęt­ności fotograficzne, dzięki którym pow­stają piękne niepow­tarzalne zdję­cia. Otrzy­małem wspani­ały pro­fesjon­alny efekt tej pracy. Z dumą umieś­ciłem zdję­cia na mojej komer­cyjnej stronie www.

Marek Lew-​Mazurkiewicz www​.neu​roin​cepcja​.pl
Jestem wybredną osobą i nie zawsze mam spre­cy­zowany pogląd co do dzieła, jakie zle­cam. Często potrze­buję zmieniać kon­cepcję grafiki, w trak­cie zlece­nia pojaw­iają się nowe pomysły. Ania potrafi znieść moje niezde­cy­dowanie i ciągłe zmi­any, które narzu­cam. Gdy sam już nie mam pomysłu na grafikę, na którą daję ogólne pomysły i wyty­czne (ze względu na zna­jo­mość tem­atyki), Ania poszukuje i daje swoje pomysły. To mi się podoba, że zawsze dochodz­imy do kon­tensusu i pow­staje taka grafika/​okładka, jaką chcę. Pole­cam Annę Antonow­icz, mojego grafika zarówno do krótkoter­mi­nowych, jak i dłu­goter­mi­nowych zle­ceń. U mnie Ania sprawdz­iła się w web design, wykony­wa­niu zdjęć oraz okład­kach pro­duk­tów elektronicznych.

Maciej Trzę­sowski www​.lucid​sam​ples​.pl
Pani Anna Antonow­icz wykon­ała dla mnie pro­jekt odnowy wiz­ual­nej strony inter­ne­towej Poczu​jZmi​ane​.pl. Wyko­nany został zarówno całkowicie nowy lay­out jak i poszczególne ele­menty takie jak but­tony, ikony itp. Po dogłęb­nej kon­sul­tacji co do tem­atyki strony Pani Ania przed­staw­iła swój pomysł graficzny dla moje wit­ryny w różnych wari­antach kolorysty­cznych bym mogła się zas­tanowić, który najlepiej będzie pasował do strony. W moim przy­padku wyko­rzys­tane zostały dwa wari­anty, gdyż jeden funkcjonuje w wer­sji pod­sta­wowej wit­ryny, a drugi w wer­sji dla zal­o­gowanych użytkown­ików. Współpraca z Panią Anią to czysta przy­jem­ność. Sama nie miałam skonkre­ty­zowanego pomysłu na lay­out, a propozy­cja Pani Ani to był strzał w dziesiątkę. Nie wymyśliłabym niczego lep­szego. Cenię sobie takie kreaty­wne pode­jś­cie i pomysłowość, jakie cechują Panią Anię. Pole­cam serdecznie!

Izabela Sądel www​.poczu​jzmi​ane​.pl
Anna Antonow­icz wykon­ała dla mnie kilka pięknych pro­jek­tów graficznych — pod stronę inter­ne­tową oraz dyplomy. Bardzo płyn­nie się z Anią pracuje, grafikę do strony www miałyśmy w zasadzie po jed­nej kon­sul­tacji. Następ­nie gotowe były dyplomy — wszys­tko zgodne z moim poczu­ciem este­tyki, w przy­jem­nych kolorach. Ania, jako artysta grafik, jest osobą elasty­czną, o sze­rokim spo­jrze­niu, łatwo osiąga porozu­mie­nie z klien­tem — jeśli ktoś z moich zna­jomych poszukuje grafika, czy fotografa — zawsze z chę­cią pole­cam Anię, bo wiem że efekt pracy z nią zawsze będzie zad­owala­jący, atrak­cyjny i rewela­cyjny! Dziękuję Aniu :)

Ewa Pawlak www​.aloha​-lomi​.pl

fotomontaże elementy identyfikacji wizualnej kreacje całych marek