Poz­naj mnie lepiejDo każdego nowego zada­nia pod­chodzę z uśmiechem i cieka­woś­cią, ponieważ każde wyzwanie mobi­lizuje mnie do dal­szego roz­woju oraz niebanal­nych, kreaty­wnych i inspiru­ją­cych rozwiązań.

Jestem osobą, która nie spocznie póki pro­jekt nie będzie w pełni
zad­owalał klienta. Dlat­ego też tak ważna jest dla mnie roz­mowa przed rozpoczę­ciem zada­nia, owocu­jąca wspani­ałymi kon­tak­tami naw­iązanymi przy wspól­nej współpracy. Potem zostaje już tylko praca kreaty­wna, równie przy­jemna jak pier­wszy etap :)

Wychodzę z założe­nia, że dobrze zapro­jek­towany obraz potrafi zastąpić 1000 słów. Grafik pomaga zatem przełożyć słowa w wymowny, widzialny
i inspiru­jący wymiar.

Jeżeli liczy się dla Ciebie ciepłe, kreaty­wne i inspiru­jące pode­jś­cie do zadań, jestem do Twoich usług.

Pasja, inspiracja, samodziel­ność i otwartość – to mnie wyróżnia.


Kwal­i­fikacje:


Co tworze?


Oswo­jone programy:


sesje fotograficzne osób fotografia autorska